Privacy / disclaimer

Considerans

Deze website (hierna te noemen “de website”), wordt geproduceerd en aangeboden door Glamourland.tv (hierna te noemen “Aanbieder”). De hieronder opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en haar onderdelen door bezoekers.

Artikel 1: Toegang

Toegang tot (en het gebruik van) deze website houdt in dat de gebruiker met deze voorwaarden instemmen. Gebruik maken van deze website mag alleen volgens deze voorwaarden. Gebruikers die niet instemmen met deze voorwaarden kunnen de toegang tot (onderdelen van) de website ontzegd worden. Aanbieder geeft geen enige garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze website. Aanbieder streeft er naar de website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de website (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met andere redenen. Aanbieder heeft het recht de exploitatie van de website (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of over te dragen aan anderen en/of uit te besteden.

Artikel 2: Gebruik

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen onder meer andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de website. Het is gebruikers ook niet toegestaan om racistische of anderszins kwetsende namen te gebruiken op de website. Dergelijke uitingen, berichten en namen kunnen – naar het vrije oordeel van Aanbieder – onmiddellijk van deze website worden verwijderd. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via deze website te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen. Bovendien is het niet toegestaan de werking van de eventuele fora te frustreren door bijvoorbeeld herhaling van lange berichten.

Afdeling 3: Informatie op de website

Aanbieder spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website nauwkeurig te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. Met name controleert Aanbieder de door gebruikers op deze website geplaatste informatie niet op haar inhoud. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie voor de gebruikers van deze website. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Aanbieder geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud,  producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Aanbieder voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de website. Aanbieder raadt gebruikers aan voorzichtig te zijn met het afgeven van persoonlijke informatie aan andere gebruikers. Hoe Aanbieder persoonsgegevens verwerkt die door u via de website aan Aanbieder wordt gegeven is te lezen onder het kopje privacy.

Afdeling 4: Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Aanbieder vereist. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Aanbieder of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Aanbieder toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Aanbieder en vrijwaren Aanbieder derhalve van aanspraken van derden. Mocht Aanbieder op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Aanbieder het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Afdeling 5: Aansprakelijkheid

Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aanbieder. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Aanbieder te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade. Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot alle andere kwesties in verband met deze website.

Afdeling 6: Overige

Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer onderdelen van deze voorwaarden, laat deze voorwaarden voor het overige onverlet.

Afdeling 7: Privacy

Voor Aanbieder is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Aanbieder volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het gebruik van onderdelen van deze website zal Aanbieder bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Vastleggen van gegevens

Voor het gebruik van sommige onderdelen van deze website heeft Aanbieder persoonsgegevens van gebruikers nodig. Bij het gebruik van deze onderdelen van een door Aanbieder geproduceerde website dienen naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, leeftijd en enkele aanvullende gegevens te worden ingevuld en verstuurd aan Aanbieder. Deze gegevens zullen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de website en het onderhouden van de contractuele relatie tussen Aanbieder en de gebruiker. Voordat een gebruiker gebruik kan maken van een bepaald onderdeel van de website, zal afzonderlijk toestemming worden gevraagd voor het vastleggen en het gebruik van gegevens voor dit onderdeel. Met het geven van toestemming krijgt de gebruiker toegang tot het gebruik van een onderdeel van de website. Door het verlenen van toestemming voor het gebruik van de gegevens voor een bepaald onderdeel, geeft de gebruiker tevens toestemming voor hergebruik van gegevens voor dat onderdeel. Aanbieder conformeert zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder met name wordt bedoeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik gegevens

Indien de gebruiker toestemming daartoe heeft gegeven kan Aanbieder persoonsgegevens volgens deze toestemming gebruiken. Door het geven van toestemming kan Aanbieder:

1) de gegevens of een combinatie daarvan gebruiken om de overeenkomst tussen gebruiker en Aanbieder uit te voeren en gebruik van de website van Aanbieder optimaal te kunnen maken;

2) van gebruikers hetgeen zij hebben gecommuniceerd op de website hergebruiken op of voor deze website, of voor een ander doeleinde;

3) de gegevens verwerken, met uitsluiting van gebruikers telefoonnummer, in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen Aanbieder en/of door haar geselecteerde ondernemingen en de gebruiker met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen.

Indien je staat ingeschreven als gebruiker, heb je het recht inzage en eventueel verwijdering van deze gegevens te eisen. Je kunt dit verzoek schriftelijk met vermelding van datum en naam-, adres-, woonplaatsgegevens per e-mail richten aan: Glamourland.tv, afdeling Juridische Zaken, legal@glamourland.tv.